Skip to content

官方命令行工具安装

下载方式

前提

TIP

请确保本机安装Go开发环境,并且Go版本不低于1.18。

最新版下载

Mac & Linux 一键下载安装命令

shell
wget -O hb https://github.com/winc-link/hummingbird-cli/releases/latest/download/hb_$(go env GOOS)_$(go env GOARCH) && chmod +x hb && ./hb install && rm ./hb

Windows需手动下载安装

下载地址:https://github.com/winc-link/hummingbird-cli/releases/download/v1.0/hb_windows_win64.exe

安装方式:./hb_windows_win64.exe install

该命令往往是在hb命令行工具下载到本地后执行(注意执行权限),用于将hb命令安装到系统环境变量默认支持的目录路径中,以便于在系统任何的地方直接可以使用hb工具。

使用示例

text
$ ./hb_windows_win64.exe install
I found some installable paths for you(from $PATH): 
 Id | Writable | Installed | Path
  0 |   true |   true | /Users/winc-link/go/bin
  1 |   true |   false | /Users/winc-link/sdk/go1.20.4/bin
  2 |   true |   false | /opt/homebrew/bin
  3 |   true |   false | /opt/homebrew/sbin
please choose one installation destination [default 0]:

检查命令行工具版本

安装后在本地运行hb -v命令,如果出现如下信息代表安装成功。

text
$ hb -v 
hb version 
 ____ ____                   _         __     _         __ 
|_  ||  _|                  (_)        [ |    (_)        | ] 
 | |__| | __  _  _ .--..--.  _ .--..--.  __  _ .--.  .--./)| |.--.  __  _ .--.  .--.| | 
 | __ | [ | | | [ `.-. .-. | [ `.-. .-. | [ | [ `.-. | / /'`\;| '/'`\ \[ | [ `/'`\]/ /'`\' | 
 _| | | |_ | \_/ |, | | | | | | | | | | | | | | | | | | \ \._//| \__/ | | | | |  | \__/ | 
|____||____|'.__.'_/[___||__||__][___||__||__][___][___||__].',__`[__;.__.' [___][___]  '.__.;__] 
                              ( ( __))                 
A CLI tool for building hummingbird driver.
Hummingbird 1.0 - Copyright (c) 2023 hb 
Released under the MIT License.

Copyright © 2021-2023.